Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας-Δήλωση Συγκατάθεσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που μας παρέχετε για την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό μας «Home Sweet Home», συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Σκοπός της Επεξεργασίας/ Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Η ΖeniΘ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας), επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας: Προσωπικά Αναγνωριστικά (όνομα, επίθετο), Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο- e-mail), αποκλειστικά και μόνο για την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.

Αποδέκτες

Α. Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ZeniΘ

Β. Εταιρείες συνεργαζόμενες με την ZeniΘ για την εκτέλεση του Διαγωνισμού (CARE DIRECT, BOLD OGILVY)

Γ. Οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

Τα Δικαιώματά σας: Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε α) να έχετε ενημέρωση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, β) να απαιτήσετε από την ZeniΘ να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, γ) να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, δ) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ZeniΘ βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία, ε) να ζητήσετε από την ΖeniΘ την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στ) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας].Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ZeniΘ, θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Διακράτηση: Τα δεδομένα σας που αφορούν στη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό «Home Sweet Home», θα τηρηθούν από την ZeniΘ για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί ο Διαγωνισμός «Home Sweet Home» εκτός αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία μόνον των συγκεκριμένων δεδομένων που συνδέονται με τις ανωτέρω υπηρεσίες και υπό την επιφύλαξη, ότι δεν θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ZeniΘ για τη διακράτηση των δεδομένων αυτών από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού και της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας. Με τη λήξη του Διαγωνισμού τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ZeniΘ, στο τηλέφωνο: 2311-223 000, καθώς και στο email: dataprivacy@zenith.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της ΖeniΘ στον σύνδεσμο https://www.zenith.gr/privacy/.Επίσης, σας γνωρίζουμε, ότι η ΖeniΘ δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και δεν καταρτίζει προφίλ. Η ZeniΘ δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων.