ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Home Sweet Home»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου αρ. 54-56), με ΑΦΜ 997998048, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2311223000 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια Εταιρεία» ή «Εταιρεία») διοργανώνει προωθητική ενέργεια, με τίτλο «Ηome Sweet Home» (εφεξής καλούμενη ο «Διαγωνισμός») με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών και την προώθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού και για δημοσιότητα του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη αυτής την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Bold Ogilvy ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας αρ. 10), με ΑΦΜ 094188587, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2106660300 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη ο «Συνεργάτης» ή « Ogilvy»). Συγκεκριμένα, η Ogilvy θα προβεί στο σχεδιασμό microsite μέσω του οποίου οι χρήστες θα δηλώνουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω για την επικοινωνία με τους νικητές της πρώτης (1ης), δεύτερης (2ης), τρίτης (3ης), τέταρτης (4ης), πέμπτης (5ης), έβδομης (7ης), όγδοης (8ης), ένατης (9ης), δέκατης (10ης), ενδέκατης (11ης), δωδέκατης (12ης), δέκατης τρίτης (13ης), δέκατης τέταρτης (14ης), δέκατης πέμπτης (15ης), δέκατης έκτης (16ης), δέκατης έβδομης (17ης), δέκατης όγδοης (18ης), δέκατης ένατης (19ης), εικοστής (20ης), εικοστής πρώτης (21ης) στη σειρά κλήρωσης καθώς και για την αποστολή των δώρων στους νικητές των κληρώσεων αυτών η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη αυτής την εταιρεία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CARE DIRECT Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαφημιστικών Εκδοτικών Ταχυδρομικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Πωλήσεων» και διακριτικό τίτλο «CARE DIRECT Α.Ε», που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Δερβενακίων 8, με ΑΦΜ 095594723 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη επίσης «Συνεργάτης» ή «CARE DIRECT»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί́ σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι»). Καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του Διαγωνισμού οι Αναλυτικοί Όροι θα είναι αναρτημένοι, και διαρκώς ενημερωμένοι, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας www.zenith.gr και θα διατίθενται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 16.

Σκοπός των παρόντων Αναλυτικών Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, του τρόπου διεξαγωγής των σχετικών κληρώσεων και της ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, καθώς και της διαφημιστικής προβολής αυτού (του Διαγωνισμού).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το Διαγωνισμό με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν είκοσι δύο (22) κληρώσεις, για την ανάδειξη νικητών που διεκδικούν περισσότερα δώρα, μεταξύ των οποίων και δύο ακίνητα, εμπορικής αξίας μέχρι του χρηματικού ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) το καθένα. Τα ακίνητα θα πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα εντός Περιφερειακής Ενότητας που θα επιλέξει ο νικητής (εφεξής καλούμενα το «Μεγάλο Δώρο»/τα «Μεγάλα Δώρα» ή το «Ακίνητο»/ τα «Ακίνητα»).

2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00. π.μ. (εφεξής η «Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει την 18η Αυγούστου του 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (εφεξής η «Ημερομηνία Λήξης») και συνολικά (η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά την Ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού θα είναι μη έγκυρες, θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου, αποκλείεται και θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος ή η παροχή υπηρεσίας ή η σύναψη σύμβασης με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ειδικότερα, στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Αναλυτικών Όρων, ανεξαρτήτως αν συμβάλλονται με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

4. Για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας νοείται: Α) κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, μέχρι την 18 Αυγούστου 2023, οιαδήποτε εκ των ακολούθων συμβάσεων ή και αμφότερες κατ’ επιλογήν του: (α) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και (β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω Αίτησης – Σύμβασης θα έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως αυτοί ισχύουν, αντίστοιχα: (α) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση και μέχρι την 18 Αυγούστου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (β) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει και στην 1η Κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 2η, στην 3η, στην 4η, στην 5η κλήρωση, στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση),στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, , 17η, 18η, 19 η, 20η, 21η , καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση) (γ) μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 2η Κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 3η, 4η ,5η κλήρωση, την Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21 η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (δ) μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 3η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 4η, την 5η κλήρωση, την Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18η, 19 η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ε) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 4η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 5η κλήρωση, στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21 η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (στ) μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 5η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ζ) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση) (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (η) μέχρι την 25η Απριλίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 7η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (θ) μέχρι την 27η Μάϊου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 8η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ι) μέχρι την 24η Ιουνίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 9η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η , 16η.,17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (κ) μέχρι την 25η Ιουλίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 10η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21 η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (λ) μέχρι την 29η Αυγούστου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 11η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19 η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (μ) μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 12η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 13η, 14η, 15η, 16η, 17η , 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ν) μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 13η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 14η, 15η, 16η, , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ξ) μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 14 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) στην 15η, 16η ,17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ο) μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 15 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) στην 16η κλήρωση, 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (π) μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 16 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18η, 19η , 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ρ) μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2022 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 17η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18η, 19η, 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση (σ) μέχρι την 31 Μαρτίου προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 18η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (τ) μέχρι την 2 Μαΐου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 19η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 20η και 21η κλήρωση, καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (υ) μέχρι την 31 Μαΐου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 20 η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 21η κλήρωση, καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (φ) μέχρι την 30 Ιουνίου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 21 η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (χ) μέχρι την 18 Αυγούστου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), και Β) Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού́, έχει συνάψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία οιαδήποτε από́ τις ακόλουθες συμβάσεις ή/και αμφότερες: (i) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και (ii) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική σύμβαση παραμένει σε ισχύ και η παροχή εκπροσωπείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως αυτοί ισχύουν, αντίστοιχα, (α) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση και μέχρι την 18 Αυγούστου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (β) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει και στην 1η Κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 2η, στην 3η, στην 4η, στην 5η κλήρωση, στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση),στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η , καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση) (γ) μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 2η Κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 3η, 4η ,5η κλήρωση, την Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (δ) μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 3η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 4η, την 5η κλήρωση, την Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ε) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 4η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 5η κλήρωση, στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (στ) μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 5η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19 η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ζ) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση) (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15 η16η , 17η, 18η, 19η , 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (η) μέχρι την 25η Απριλίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 7η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (θ) μέχρι την 27η Μάϊου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 8η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ι) μέχρι την 24η Ιουνίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 9η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η , 16η.,17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (κ) μέχρι την 25η Ιουλίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 10η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21 η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (λ) μέχρι την 29η Αυγούστου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 11η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19 η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (μ) μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 12η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 13η, 14η, 15η, 16η, 17η , 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ν) μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 13η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 14η, 15η, 16η, , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ξ) μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 14 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) στην 15η, 16η ,17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ο) μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 15 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) στην 16η κλήρωση, 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (π) μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 16 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18η, 19η , 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ρ) μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2022 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 17η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18η, 19η, 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση (σ) μέχρι την 31 Μαρτίου προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 18η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (τ) μέχρι την 2 Μάιου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 19η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 20η και 21η κλήρωση, καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (υ) μέχρι την 31 Μαΐου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 20 η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 21η κλήρωση, καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (φ) μέχρι την 30 Ιουνίου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 21 η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (χ) μέχρι την 18 Αυγούστου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση).

Επισημαίνεται ότι, στο Διαγωνισμό δύναται να λάβουν μέρος, εγκύρως, Πελάτες που συμβάλλονται με την Εταιρεία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου αποκλειστικώς και μόνον ως Οικιακοί Πελάτες. Δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν και θα απορρίπτονται δηλώσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων στο Διαγωνισμό που συμβάλλονται με την Εταιρεία για παροχές φυσικού αερίου ως Μη Οικιακοί Πελάτες, ήτοι ως Εμπορικοί Πελάτες, Βιομηχανικοί Πελάτες, φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται ως διαχειριστές ενώσεων ιδιοκτητών πολυκατοικιών για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου ή ως νόμιμοί εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Έγκυρη θα είναι και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό Πελατών που συμβάλλονται με την Εταιρεία για Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας αποκλειστικώς και μόνον ως Οικιακοί Πελάτες. Δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν και θα απορρίπτονται οι δηλώσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, φυσικών προσώπων που συμβάλλονται με την Εταιρεία για παροχές ηλεκτρικής ενέργειας ως Μη Οικιακοί Πελάτες και Μεγάλοι Πελάτες, ήτοι φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται ως διαχειριστές ενώσεων ιδιοκτητών πολυκατοικιών για εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειάς ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για να θεωρηθεί κάποιο πρόσωπο ως συμμετέχων στον Διαγωνισμό («Συμμετέχων»), θα πρέπει να υποβάλει την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Για φυσικά πρόσωπα που δεν συμβάλλονται με την Διοργανώτρια Εταιρεία

Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Όρους και δεν συμβάλλονται με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό με τους ακόλουθους τρόπους:

- Συμμετοχή μέσω digital εφαρμογής στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (συμπλήρωση φόρμας δήλωσης συμμετοχής σε tablet που θα παρασχεθεί από τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας)

Το φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλλει με τον ως άνω τρόπο δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσει την digital εφαρμογή στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την χρονική περίοδο 11/09/2021 - 19/09/2021 και μέσω συνδέσμου σε tablet που θα του παρασχεθεί από τους εκπροσώπους της Διοργανώτριας Εταιρείας, θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ειδικότερα να καταχωρίσει σε αυτήν τα παρακάτω προσωπικά τους στοιχεία: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους και να υποβάλλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Το φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλλει με τον ως άνω τρόπο δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αφού θα έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για το σκοπό της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό θα παράσχει την συγκατάθεσή του στην Διοργανώτρια Εταιρεία και τους Συνεργάτες για την χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων, για τους σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, απονομής των δώρων, καθώς και της νόμιμης μεταβίβασης σε αυτό του Μεγάλου Δώρου (εφόσον ανακηρυχθεί νικητής και θα έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μοναδικής δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό η οποία θα αντιστοιχεί σε μια (1) συμμετοχή στις κληρώσεις του Διαγωνισμού.

- Συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας (συμπλήρωση φόρμας δήλωσης συμμετοχής):

Το φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλλει με τον ως άνω τρόπο δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα πρέπει να εισέλθει στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας www.zenith.gr. και μέσω συνδέσμου (link) που είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας Εταιρείας και θα πρέπει να συμπληρώσει την σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό ειδικότερα να καταχωρήσει σε αυτήν τα παρακάτω προσωπικά τους στοιχεία: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού και να υποβάλλεί τη σχετική δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Το φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλλει με τον ως άνω τρόπο δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αφού θα έχει ενημερωθεί για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για το σκοπό της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό θα παράσχει την συγκατάθεσή του στην Διοργανώτρια Εταιρεία και τους Συνεργάτες για την χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων, για τους σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, απονομής των δώρων, καθώς και της νόμιμης μεταβίβασης σε αυτό του Μεγάλου Δώρου (εφόσον ανακηρυχθεί νικητής και θα έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μοναδικής δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό η οποία θα αντιστοιχεί σε μια (1) συμμετοχή στις κληρώσεις του Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου ο Συμμετέχων-φυσικό πρόσωπο που δεν συμβάλλεται με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, να δύναται να συμμετάσχει θα πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του με έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους (α) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση και μέχρι την 18 Αυγούστου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (β) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει και στην 1η Κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 2η, στην 3η, στην 4η, στην 5η κλήρωση, στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση),στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η , καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση) (γ) μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 2η Κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 3η, 4η ,5η κλήρωση, την Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (δ) μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 3η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 4η, την 5η κλήρωση, την Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ε) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 4η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 5 η κλήρωση, στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21 η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (στ) μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 5η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση), στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ζ) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Πρώτη Μεγάλη Κλήρωση (6η κλήρωση) (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (η) μέχρι την 25η Απριλίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 7η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (θ) μέχρι την 27η Μάϊου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 8η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ι) μέχρι την 24η Ιουνίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 9η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η , 16η.,17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (κ) μέχρι την 25η Ιουλίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 10η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19η, 20η, 21 η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (λ) μέχρι την 29η Αυγούστου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 11η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 12η, 13η, 14η, 15η, 16η , 17η, 18η, 19 η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (μ) μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 12η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 13η, 14η, 15η, 16η, 17η , 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ν) μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 13η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 14η, 15η, 16η, , 17η, 18η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ξ) μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 14 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) στην 15η, 16η ,17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (ο) μέχρι την 30 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 15 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) στην 16η κλήρωση, 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (π) μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 16 η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18η, 19η , 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22 η κλήρωση), (ρ) μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2022 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 17η (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18η, 19η, 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση (σ) μέχρι την 31 Μαρτίου προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 18η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 17η, 18 η, 19η, 20η, 21η,καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (τ) μέχρι την 2 Μάιου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 19η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 20η και 21η κλήρωση, καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (υ) μέχρι την 31 Μάιου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 20 η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια) και στην 21η κλήρωση, καθώς και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (φ) μέχρι την 30 Ιουνίου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην 21 η κλήρωση (στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχει αυτομάτως, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια και στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση), (χ) μέχρι την 18 Αυγούστου 2023 προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει στην Δεύτερη Μεγάλη Κλήρωση (22η κλήρωση),

Β. Για Πελάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας

i) Πελάτες που μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού, έχουν ήδη συνάψε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμβαση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση Β) του όρου 4 των παρόντων Αναλυτικών Όρων και δεν επιθυμούν να προβούν στην ανανέωση της σύμβασής τους ή τη σύναψη κάποιας νέας σύμβασης με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας τη δήλωση συμμετοχής τους απευθείας στα καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την χρονική περίοδο 11/09/2021 - 19/09/2021 ή καλώντας στο τηλεφωνικό́ κέντρο εξυπηρέτησης της Διοργανώτριας Εταιρείας στον αριθμό 18321.

Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης, αφού θα ενημερωθεί για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για το σκοπό της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό θα παράσχει την συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια Εταιρεία και τους Συνεργάτες για την χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων, για τους σκοπούς συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, απονομής των δώρων, καθώς και της νόμιμης μεταβίβασης σε αυτόν του Μεγάλου Δώρου (εφόσον ανακηρυχθεί νικητής). Ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μοναδικής δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειάς ή/και φυσικού αερίου (Ηλεκτρονικός Αριθμός Σημείου Παράδοσης-ΗΚΑΣΠ) για την οποία συμβάλλεται με τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση συμμετοχής του Πελάτη θα αντιστοιχεί σε είκοσι (20) συμμετοχές στις κληρώσεις του Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο Πελάτης συνάψει οιαδήποτε νέα σύμβαση με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή προβεί σε ανανέωση της σύμβασής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 4 μετά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής με τον ως άνω τρόπο θα λαμβάνει επιπλέον συμμετοχές στις κληρώσεις του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό στοιχείο ii).

ii) Πελάτες που επιθυμούν να ανανεώσουν την εν ισχύ σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας που διατηρούν με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και Πελάτες που επιθυμούν να συνάψουν νέα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ή/και μετά τη σύναψη της σύμβασης υποβάλλοντας τη δήλωση συμμετοχής τους απευθείας στα καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας Εταιρείας και των εξωτερικών συνεργατών της ή στο περίπτερο της Διοργανώτριας Εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την χρονική περίοδο 11/09/2021 - 19/09/2021 ή καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης της Διοργανώτριας Εταιρείας στον αριθμό 18321.

Η δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται από τον Πελάτη στο πλαίσιο ανανέωσης της σύμβασης του ή στο πλαίσιο σύναψης νέας σύμβασης αντιστοιχεί σε εκατό (100) συμμετοχές επιπλέον συμμετοχές στις κληρώσεις του Διαγωνισμού.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει, καθώς και για την ορθή δήλωση συμμετοχής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν αναληθή ή ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή δεν υποβάλει έγκυρα συμμετοχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής των Δώρων του Διαγωνισμού, ακόμα και στο στάδιο απονομής των δώρων ή και μεταβίβασης ή και παράδοσης του Μεγάλου Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών για τους άνω λόγους. Οι Συμμετέχοντες του Διαγωνισμού δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση.

8. Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα διεξαχθούν στις ακολούθως αναφερόμενες ημερομηνίες και σε κάθε μία θα κληρώνονται οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων για τα δώρα που αναγράφονται κατωτέρω:

A) Η 1η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

- Είκοσι πέντε (25) ΖeniΘ Smartmeter που θα κληρωθούν σε 25 νικητές

- Δέκα (10) ΖeniΘ Θερμοστάτης που θα κληρωθούν σε 10 νικητές

- Μία (1) Philips Καφετιέρα Espresso Αυτόματη EP4341/50

- Μία (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVL8320S Chef XL Titanium

- Μία (1) Samsung QLED TV QE 50Q60A 50" 4Κ Ultra HD

- Ένα (1) Samsung Galaxy S21 128GB 5G Phantom Violet

- Δύο (2) Nintendo Switch HAD Red/Blue Joy-Con που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

- Ένα (1) Asus X515EA Laptop (Core i5 1035G1/8 GB/256 GB/IRIS X Graphics)

- Ένα (1) Samsung Galaxy Tab A7 WiFi Tablet 10.4" Γκρι

-Μία (1) Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot Mop Pro

B) H 2η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

- Ariete Κρεπιέρα 0202/1 Party Time που θα κληρωθούν σε 25 νικητές

-Δέκα (10) Tefal Γκριλλιέρα BG90E5 που θα κληρωθούν σε 10 νικητές

-Ενα (1) Smeg Μπλέντερ BLF01RDEU

- Ενα (1) Smeg Βραστήρας KLF03RDEU 1,70 Lt

- Ενα (1) Smeg Φρυγανιέρα TSF02RDEU

- Ενα (1) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC9660/30

- Δύο (2) Philips Καφετιέρες Espresso Αυτόματη EP4341/50 που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

- Μία (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVL8320S Chef XL Titanium

- Δύο (2) Samsung QLED TV QE 50Q60Α 50” 4Κ Ultra HD που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

- Ενα (1) Samsung Galaxy S21 128GB 5G Phantom Violet

- Τρία (3) Nintendo Switch HAD Red/Blue Joy-Con που θα κληρωθούν σε 3 νικητές

- Ενα (1) ) Asus X515EA Laptop (Core i5 1035G1/8 GB/256 GB/IRIS X Graphics)

- Δύο (2) Samsung Galaxy Tab A7 WiFi Tablet 10.4" Γκρι που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Δύο (2) Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot Mop Pro που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

Γ) Η 3η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

- Είκοσι πέντε (25) Russell Hobbs Κρεπιέρα 20920-56 που θα κληρωθούν σε 25 νικητές

-Δέκα (10) Tefal Γκριλλιέρα BG90E5 που θα κληρωθούν σε 10 νικητές

-Ενα (1) Smeg Μπλέντερ BLF01RDEU

- Ενα (1) Smeg Βραστήρας KLF03RDEU 1,70 Lt

- Ενα (1) Smeg Φρυγανιέρα TSF02RDEU

- Ενα (1) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC9660/30

- Δύο (2) Philips Καφετιέρες Espresso Αυτόματη που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

- Μία (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVL8320S Chef XL Titanium

- Δύο (2) Samsung QLED TV QE 50Q60Α 50” 4Κ Ultra HD που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

- Ενα (1) Samsung Galaxy S21 128GB 5G Phantom Violet

- Τρία (3) Nintendo Switch HAD Red/Blue Joy-Con που θα κληρωθούν σε 3 νικητές

- Ενα (1) Asus X515EA Laptop (Core i5 1035G1/8 GB/256 GB/IRIS X Graphics)

- Δύο (2) Samsung Galaxy Tab A7 WiFi Tablet 10.4" Γκρι που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Δύο (2) Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot Mop Pro που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

Δ ) Η 4η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00.

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

-Είκοσι πέντε (25) Russell Hobbs Κρεπιέρα 20920-56 που θα κληρωθούν σε 25 νικητές

-Δέκα (10) Tefal Γκριλλιέρα BG90E5 που θα κληρωθούν σε 10 νικητές

-Δύο (2) Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot Mop Pro που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Μία (1) LG - LG NanoCell TV 55NANO816P 55" 4Κ Ultra HD που θα κληρωθούν σε 1 νικητές

- Δύο (2) Krups Καφετιέρα Espresso XN1118Sπου θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Δύο (2) Bosch Κουζινομηχανή MUM50136 που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Ένα (1) Dell Inspiron 3511 Laptop (Core i7 1165G7/8 GB/512 GB/Iris Xe Graphics)

-Δύο (2) Samsung Samsung Galaxy S21 256GB 5G Phantom Violet που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Δύο (2) Sony Playstation 4 Pro 500GB που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Τρία (3) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC7844/20 που θα κληρωθούν σε 3 νικητές

-Τρία (3) Russell Hobbs Μπλέντερ 25192-56που θα κληρωθούν σε 3 νικητές

E) Η 5η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00.

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

- Είκοσι πέντε (25) Russell Hobbs Κρεπιέρα 20920-56 που θα κληρωθούν σε 25 νικητές

-Δέκα (10) Tefal Γκριλλιέρα BG90E5 που θα κληρωθούν σε 10 νικητές

-Δύο (2) Xiaomi Σκούπα ρομπότ Mi Robot Mop Pro που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Μία (1) LG - LG NanoCell TV 55NANO816P 55" 4Κ Ultra HD που θα κληρωθούν σε 1 νικητές

- Δύο (2) Krups Καφετιέρα Espresso XN1118Sπου θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Δύο (2) Bosch Κουζινομηχανή MUM50136 που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Ένα (1) Dell Inspiron 3511 Laptop (Core i7 1165G7/8 GB/512 GB/Iris Xe Graphics)

-Δύο (2) Samsung Samsung Galaxy S21 256GB 5G Phantom Violet που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Δύο (2) Sony Playstation 4 Pro 500GB που θα κληρωθούν σε 2 νικητές

-Τρία (3) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC7844/20 που θα κληρωθούν σε 3 νικητές

-Τρία (3) Russell Hobbs Μπλέντερ 25192-56που θα κληρωθούν σε 3 νικητές

ΣΤ) Η 6η Κλήρωση «Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ» θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές για την ανάδειξη του «Μεγάλου Νικητή» που θα κερδίσει ένα ακίνητο, εμπορικής αξίας μέχρι του χρηματικού ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €), το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα εντός Περιφερειακής Ενότητας που θα επιλέξει ο Μεγάλος Νικητής.

Ζ) Η 7η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 4 Μαϊου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μια (1) Karcher Πλυντική σκούπα αξίας

Ένα (1) Samsung QLED TV 43Q60A 43" 4Κ

Ένα (1) Samsung Galaxy S22 5G 128GB

Ένα (1) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC7844/20

Ένα (1) Sonos Dolby Atmos Soundbar Beam

Τρείς (3) Izzy Βαφλιέρες

Δύο (2) Ariete Συσκευές Ποπ-Κορν

Η) Η 8η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μια (1) Karcher Πλυντική σκούπα αξίας

Ένα (1) Samsung QLED TV 43Q60A 43" 4Κ

Ένα (1) Samsung Galaxy S22 5G 128GB

Ένα (1) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC7844/20

Ένα (1) Sonos Dolby Atmos Soundbar Beam

Τρείς (3) Izzy Βαφλιέρες

Δύο (2) Ariete Συσκευές Ποπ-Κορν

Θ) Η 9η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μια (1) Karcher Πλυντική σκούπα αξίας

Ένα (1) Samsung QLED TV 43Q60A 43" 4Κ

Ένα (1) Samsung Galaxy S22 5G 128GB

Ένα (1) Philips Σύστημα Σιδερώματος GC7844/20

Ένα (1) Sonos Dolby Atmos Soundbar Beam

Τρείς (3) Izzy Βαφλιέρες

Δύο (2) Ariete Συσκευές Ποπ-Κορν

Ι ) Η 10η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μια (1) Karcher Πλυντική σκούπα

Ένα (1) Sony PlayStation 5 Digital

Μια (1) Krups Καφετιέρα Espresso Nespresso XN8908V Atelier

Μια (1) Kenwood Κουζινομηχανή Chef Baker

Μια (1) Philips Φριτέζα Αέρος XXL Premium

Τρία (3) Kenwood Ραβδομπλέντερ

Δύο (2) Philips Πολυκόπτες

Κ) Η 11η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεβρίου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μια (1) Karcher Πλυντική σκούπα

Ένα (1) Sony PlayStation 5 Digital

Μια (1) Krups Καφετιέρα Espresso Nespresso XN8908V Atelier

Μια (1) Kenwood Κουζινομηχανή Chef Baker

Μια (1) Philips Φριτέζα Αέρος XXL Premium

Τρία (3) Kenwood Ραβδομπλέντερ

Δύο (2) Philips Πολυκόπτες

Λ) Η 12η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μια (1) Karcher Πλυντική σκούπα

Ένα (1) Sony PlayStation 5 Digital

Μια (1) Krups Καφετιέρα Espresso Nespresso XN8908V Atelier

Μια (1) Kenwood Κουζινομηχανή Chef Baker

Μια (1) Philips Φριτέζα Αέρος XXL Premium

Τρία (3) Kenwood Ραβδομπλέντερ

Δύο (2) Philips Πολυκόπτες

Μ) Η 13η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Apple iPad Air 5th Gen 64Gb

Μια (1)Krups Καφετιέρα Espresso Nespresso XN8908V Atelier

Ένα (1) Apple iPhone 13 256GB

Τρείς (3) Izzy Βαφλιέρες

Ένας (1) Inventor EVA ION PRO WIFI EP3-WiFi16L Αφυγραντήρας

Τρία (3) Izzy Μπλέντερ 633

Ν ) Η 14 η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Apple iPad Air 5th Gen 64Gb

Μια (1)Krups Καφετιέρα Espresso Nespresso XN8908V Atelier

Ένα (1) Apple iPhone 13 256GB

Τρείς (3) Izzy Βαφλιέρες

Ένας (1) Inventor EVA ION PRO WIFI EP3-WiFi16L Αφυγραντήρας

Τρία (3) Izzy Μπλέντερ 633

Ξ) Η 15η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Asus Vivobook X OLED M1503QA-OLED-L721W Laptop 15.6" OLED

Ένα (1) Samsung S22 Plus 128GB

Ένα (1) Sony PlayStation 5 Digital + DualSense White FIFA23 voucher + Chargin

Ένα (1) Tefal Σύστημα Σιδερώματος GV9585

Ένα (1) iRobot Σκούπα ρομπότ i4+

Τρείς (3) Ariete Βαφλιέρες 1973/1 Party Time

Δύο (2) Bosch Αποχυμωτές MES3500

Ο) Η 16η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Samsung QLED 4K TV The Frame 2022 43" 4Κ Ultra HD

Ένα (1) Samsung S22 Plus 128GB

Ένα (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVC65.001WH Chef Baker

Ένα (1) Inventor POWER PWR-WIFI-30L Αφυγραντήρας 30 Lt/24h

Ένα (1) Sonos Speaker Move Μαύρο

Τρείς (3) Black & Decker Ραβδομπλέντερ BXHBA600E

Δύο (2) Philips Πολυκόπτης HR1393/00 Daily Collection

Π) Η 17η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Samsung QLED 4K TV The Frame 2022 43" 4Κ Ultra HD

Ένα (1) Samsung S22 Plus 128GB

Ένα (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVC65.001WH Chef Baker

Ένα (1) Inventor POWER PWR-WIFI-30L Αφυγραντήρας 30 Lt/24h

Ένα (1) Sonos Speaker Move Μαύρο

Τρείς (3) Black & Decker Ραβδομπλέντερ BXHBA600E

Δύο (2) Philips Πολυκόπτης HR1393/00 Daily Collection

Ρ) Η 18η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Samsung QLED 4K TV The Frame 2022 43" 4Κ Ultra HD

Ένα (1) Samsung S22 Plus 128GB

Ένα (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVC65.001WH Chef Baker

Ένα (1) Inventor POWER PWR-WIFI-30L Αφυγραντήρας 30 Lt/24h

Ένα (1) Sonos Speaker Move Μαύρο

Τρείς (3) Black & Decker Ραβδομπλέντερ BXHBA600E

Δύο (2) Philips Πολυκόπτης HR1393/00 Daily Collection

Σ) Η 19η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου 2023 και ώρα 1μμ

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Samsung QLED 4K TV 55Q60B 55" 4Κ Ultra HD

Μία (1) Krups Καφετιέρα Espresso Με κάψουλα XN910N Vertuo Next Matt

Ένας (1) Philips Αποχυμωτής HR1832/00

Δύο (2) Izzy Κρεπιέρες F638

Τ) Η 20η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 1μμ

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Ένα (1) Sony PlayStation 5

Μία (1) Rohnson Φριτέζα Αέρος WiFi R-2838

Ένας (1) Karcher Ατμοκαθαριστής EasyFix SC 1

Δύο (2) Moulinex Πολυκόφτες AT718A

Υ) Η 21η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 6 Ιουλίου 2023 και ώρα 1μμ

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές των Συμμετεχόντων για τα ακόλουθα δώρα:

Μία (1) Kenwood Κουζινομηχανή KVC65.001WH Chef Baker

Μία (1) Krups Καφετιέρα Espresso Με κάψουλα XN910N Vertuo Next Matt

Ένα (1) Samsung Galaxy Tab A8 WiFi 32GB Γκρι

Δύο (2) Black & Decker Ραβδομπλέντερ BXHBA800E

Φ) Η 22η Κλήρωση «Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ» θα διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Στην κλήρωση αυτή θα κληρωθούν οι συμμετοχές για την ανάδειξη του «Μεγάλου Νικητή» που θα κερδίσει ένα ακίνητο, εμπορικής αξίας μέχρι του χρηματικού ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €), το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα

Όλες οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 54-56, στη Θεσσαλονίκη ή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Κηφισίας 115 παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας και Συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή μιας εκ των ανωτέρω κληρώσεων, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημέρα και την ώρα της διεξαγωγής της, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα Zenith.gr. προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24).

Όλες οι κληρώσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Διευκρινίζεται ρητώς ότι ο ίδιος Συμμετέχων, μπορεί να αναδειχθεί νικητής σε περισσότερες από μία κληρώσεις.

9. Σε κάθε μία εκ των αναφερομένων στον όρο 8 κληρώσεων θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και τρεις (3) επιλαχόντες. Ο νικητής θα κερδίσει το δώρο σε καθεμία εκ των ανωτέρω κληρώσεων το οποίο είναι αυστηρώς προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο εκτός του νικητή, για οποιονδήποτε λόγο και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.

Στην περίπτωση που το ίδιο φυσικό πρόσωπο αναδειχθεί νικητής και επιλαχών ή δύο φορές επιλαχών στην ίδια κλήρωση λόγω συμμετοχής του για διαφορετικούς μεταξύ τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχές φυσικού αερίου, τότε η δεύτερη κλήρωση του ίδιου προσώπου (συμμετέχοντα) ως επιλαχόντα δεν θα ισχύει και στη θέση αυτής θα υπεισέρχεται αυτομάτως η αμέσως επόμενη συμμετοχή που αναδείχθηκε στην κλήρωση.

10. Η επικοινωνία με έναν έκαστο των νικητών, θα γίνει μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο που θα έχουν δηλώσει στη δήλωση συμμετοχής, εντός δύο (2) εβδομάδων από την κλήρωση και την ανάδειξή του ως νικητή. Κατά την επικοινωνία της Care Direct με τον νικητή, αυτός θα ερωτηθεί αν αποδέχεται το δώρο και αν απαντήσει θετικά θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας του. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

Αναφορικά με το νικητή της Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης (6η κλήρωση) και της Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης (22η κλήρωση) η Διοργανώτριά Εταιρεία θα προβεί σε επικοινωνία για τη διαδικασία επιλογής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο νικητής της Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης (6η κλήρωση) και της Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης (22η κλήρωσης) αντίστοιχα επιθυμεί να βρίσκεται το Ακίνητο, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής και μεταβίβασης του Ακινήτου στον νικητή. Στην περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών δεν ανταποκριθεί, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, και δεν δεχθεί η επικοινωνία να γίνει μέσω email ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το δώρο του ή στη περίπτωση του νικητή της Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης (6η κλήρωσης) ή Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης (22η κλήρωσης) δεν αποδέχεται το Ακίνητο, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο, όπως και το Ακίνητο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

11.

Α) Αναφορικά με τους νικητές της 1ης, 2ης, 3ης , 4ης, 5ης , 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης, 12ης, 13ης, 14ης 15ης, 16ης, 17ης, 18ης , 19ης , 20ης , 21 ης κλήρωσης:

Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη δημόσιου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νικητή, η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής του δώρου. Η παράδοση του δώρου σε κάθε νικητή του Διαγωνισμού, θα γίνει στον χρόνο που θα καθορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία. Σημειώνεται ότι, μετά την παράδοση του δώρου στον τυχερό νικητή, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη θα φέρει για ζητήματα που αφορούν σε οιουδήποτε είδους ελαττώματα ή πλημμέλειες, εν γένει, που αφορούν στο δώρο, ούτε θα βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο έξοδο, δαπάνη που αφορά το δώρο.

Τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την επικοινωνία τους με την Care Direct. Σε περίπτωση κατά την οποία η Care Direct δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του δύο μήνες μετά την ανάδειξή του ως νικητή ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Διοργανώτρια Εταιρεία αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών της παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

Β) Αναφορικά με το νικητή της 6ης – Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης και το νικητή της 22ης – Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης:

Για την επιλογή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα βρίσκεται ένα έκαστο των Ακινήτων και την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την μεταβίβαση ενός εκάστου των Ακινήτων είναι απαραίτητη η επίδειξη δημόσιου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Μεγάλου Νικητή, η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής του Μεγάλου Δώρου, καθώς και η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του Ακινήτου στο νικητή που θα υπογραφεί σε Συμβολαιογράφο αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας Εταιρείας. Όλοι οι φόροι, τα τέλη και τα έξοδα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αγοράς και της μεταβίβασης του Ακινήτου στον τυχερό Μεγάλο Νικητή, περιλαμβανομένης της αμοιβής του Συμβολαιογράφου και των εξόδων μεταγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο/Υποθηκοφυλακείο στο οποίο θα ανήκει το Ακίνητο βαρύνουν τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί να αναθέσει σε δικηγόρο την εντολή για τον έλεγχο ή/και την παράσταση στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του Ακινήτου προς αυτόν, η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου θα βαρύνουν τον νικητή. Η παράδοση ενός εκάστου των Ακινήτων σε έναν έκαστο των νικητών της Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης και της Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης, θα γίνει στον χρόνο που θα καθορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία. Τα έξοδα μετάβασης του νικητή στον τόπο για την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης του Ακινήτου και παράδοσης αυτού θα βαρύνουν τον ίδιο. Σημειώνεται ότι, μετά την μεταβίβαση και παράδοση του Ακινήτου στον τυχερό νικητή, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη θα φέρει, ούτε θα βαρύνεται με οποιοδήποτε άλλο έξοδο, δαπάνη, πρόστιμο, φόρο ή τέλος που αφορά το Ακίνητο, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις πάσης φύσεως που αφορούν στην απόκτηση και την κυριότητα/κατοχή του Ακινήτου, σε οιουδήποτε είδους ελαττώματα νομικά ή πραγματικά ή πλημμέλειες, εν γένει, που αφορούν στην κατασκευή του, την συντήρηση αυτού, τέλη, πρόστιμα περί αυθαιρεσιών κλπ. τα οποία και μετά την μεταβίβαση και παράδοση του Ακινήτου θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον τυχερό Μεγάλο νικητή.

Το Ακίνητο θα βρίσκεται εντός Περιφερειακής Ενότητας της Ελληνικής Επικράτειας που θα επιλέξει ο νικητής. Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής που θα βρίσκεται το Ακίνητο, καθώς και το ίδιο το Ακίνητο ανήκει αποκλειστικώς και μόνον στη Διοργανώτρια Εταιρεία και η επιλογή αυτή θα γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο της Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης (6η κλήρωσης) και της Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης (22η κλήρωσης) αντίστοιχα και της ανάδειξης του νικητή. Ρητά διευκρινίζεται ότι:

-η Διοργανώτρια Εταιρεία θα καλύψει την εμπορική αξία για την αγορά των Ακινήτων μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.00,00€), για ένα έκαστο από τα Ακίνητα.

-ο νικητής θα επιλέξει την Περιφερειακή Ενότητα της Ελληνικής Επικράτειας όπου θα βρίσκεται το Ακίνητο, ενώ η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επιλέξει αποκλειστικά κατά την απόλυτη και μόνη κρίση της τόσο την συγκεκριμένη περιοχή εντός της Περιφερειακής Ενότητας επιλογής του νικητή που θα βρίσκεται το Ακίνητο όσο και το ίδιο το Ακίνητο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού, το οποίο θα μεταβιβάσει και θα παραδώσει στον νικητή,

- εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής από το νικητή της Πρώτης Μεγάλης Κλήρωσης (6η κλήρωσης) και της Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης (22η κλήρωσης) αντίστοιχα στη Διοργανώτρια Εταιρεία της δήλωσης αποδοχής του Μεγάλου Δώρου, ο νικητής θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στη Διοργανώτρια Εταιρεία στην οποία θα επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμεί να βρίσκεται το Ακίνητο,

- επισημαίνεται ότι η χρονική περίοδος από την ημέρα υποβολής δήλωσης επιλογής Περιφερειακής Ενότητας από τον νικητή μέχρι την μεταβίβαση και παράδοση του Μεγάλου Δώρου στον νικητή είναι κατ’ ελάχιστον τρείς (3) μήνες. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν εντοπίσει διαθέσιμο ακίνητο, απαλλαγμένο από νομικά και πραγματικά ελαττώματα εντός της Περιφερειακής Ενότητας που επέλεξε με τη δήλωση του ο νικητής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να καλέσει τον νικητή να υποβάλλει εκ νέου δήλωση για να επιλέξει διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου ή του Ακινήτου, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το δώρο ή το Ακίνητο ή/και (γ) ο νικητής δεν διαθέσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τις πληροφορίες που θα κριθούν απαραίτητες για την παράδοση και παραλαβή του δώρου ή την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και την παραλαβή του Ακινήτου και δεν συνεργαστεί με την Διοργανώτρια Εταιρεία προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες τα οποία θα κριθούν απαραίτητα από την Διοργανώτρια Εταιρεία, τον συμβολαιογράφο και τις αρμόδιες αρχές για την μεταβίβαση των Ακινήτων σε έναν έκαστο των νικητών της Πρώτης και της Δεύτερης Μεγάλης Κλήρωσης αντίστοιχα.

13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη παράδοση του δώρου ή του Ακινήτου, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε τέλος, φόρο, πρόστιμο ή οποιοδήποτε ζημία ή/και για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή το Ακίνητο για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, δεν ευθύνονται για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα ή στο Ακίνητο.

14. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό, με την συμμέτοχή του σε αυτόν, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media), καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Διαγωνισμό γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού να προβεί: α) στην προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Διαγωνισμού, β) στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και γ) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video) κατά την υλοποίηση του Διαγωνισμού και προβολή του υλικού αυτού (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ) στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, η Διοργανώτρια και Συνεργάτες θα δικαιούνται να κάνουν χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για τα ως άνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία απαίτηση, αξίωση κλπ κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών της.

15. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Συμμετέχοντα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον αφορούν, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller). Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ήτοι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας και αντικείμενο διαφημιστικές υπηρεσίες και η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία CARE DIRECT, που εδρεύει στη Δάφνη, οδός Δερβενακίων 8, με ΑΦΜ 095594723 ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή, (β) η επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν νικητές) και την διαδικασία παράδοσης του Δώρου στον νικητή και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, (δ) επικοινωνία με τους ήδη συμμετέχοντες μετά την παράταση του διαγωνισμού και ενημέρωση τους για το εάν επιθυμούν ή όχι να συμμετέχουν και στις νέες κληρώσεις. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, πλην όσων έχουν δηλώσει την ρητή συναίνεση τους αναφορικά με τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και νέα προϊόντα και υπηρεσίες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων καθώς και να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr). Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΖΕΝΙΘ, στο τηλ 2311-223 000 και στο email dataprivacy@zenith.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΖeniΘ https://myaccount.zenith.gr/privacy/

16. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Παναγιώτα Τσίτσα που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 7 (τηλ. επικοινωνίας 210 3820368). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στον ιστότοπο www.zenith.gr

17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την σύμφωνη με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους τήρηση των διαδικασιών συμμετοχής από τους Συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα δεν έχει τηρήσει τους Αναλυτικούς Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να τον τροποποιήσει ή/και να τον ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.zenith.gr που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο www.zenith.gr. Εάν κάποιος από του παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή άλλως μη εκτελεστός, τότε θα αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Διαγωνισμού.

18. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Oι Συμμετέχοντες συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

19. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.